rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • May. 26
  • 13:34

Od 11. aprila u primeni novi Zakon o zdravstvenom osiguranju

19.04.2019

U „Sl. glasniku RS“, br. 25/19 (od 3.4.2019. god.), pored ostalog, objavljeni su i:

- Zakon o zdravstvenom osiguranju,  i

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju (dalje: Novi ZZO) stupio je na snagu 11. aprila 2019. god.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, tj. 11.4.2019. god. prestali su da važe:

1) Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/05, 109/05–ispr., 57/11, 110/12–US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14–US, 106/15 i 10/16–dr.zak.);

2) Uredba o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 108/08 i 49/09);

3) Član 33. stav 1. tačka 13) Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Sl. glasnik RS“, br. 123/14, 106/15 i 105/17);

4) Član 38. st. 2. i 3. Zakona o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“, br. 45/13);

5) Pravilnik o načinu i postupku zaštite prava osiguranih lica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 68/13).

Novi podzakonski akti za sprovođenje Novog ZZO doneće se u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (ako nije drukčije određeno), a do donošenja tih novih propisa primenjivaće se propisi koji su važili do 11.4.2019. god., ako nisu u suprotnosti sa Novim ZZO.

Nadzor nad sprovođenjem Novog ZZO vrši Ministarstvo zdravlja, osim u delu koji se odnosi na ocenjivanje zakonitosti obavljanja delatnosti dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, koji vrši Narodna banka Srbije, u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje osiguranje.

VAŽNO!

Osigurana lica koja na dan stupanja na snagu Novog ZZO, tj. na dan 11.4.2019. god. koriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, gde između ostalog spada i pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja, nastavljaju da koriste ta prava po odredbama zakona koji je važio do 11.4.2019. god. tj. po odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 107/05,… 106/15 i 10/16–dr.zak.), kao i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 10/10, 18/10-ispr., 46/10, 52/10-ispr.,80/10, 60/11-US, 1/13 i 108/17), donetog na osnovu tog „starog“ zakona.

Postupci započeti do 11.4.2019. god. sprovešće se po odredbama zakona po kome su započeti.

 

VAŽNO!

Dakle, ovo znači da osiguranici koji su otišli na bolovanje PRE 11. aprila 2019. god., zaključno sa 10.4.2019. god., nastavljaju da koriste pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja u skladu sa „starim“ propisima, tj. u skladu sa iznad navedenim „starim“ Zakonom i Pravilnikom.

Osiguranici koji su otvorili bolovanje na dan 11.4.2019. god. kao i nakon tog datuma, ostvaruju pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (tj. za vreme bolovanja) u skladu sa Novim ZZO.

 

PAŽNJA!

S tim u vezi, napominjemo, da je, u odnosu na dosadašnje propise, Novim ZZO propisan drugačiji način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana koja se isplaćuje iz sredstava RFZO. Naime, umesto proseka tri meseca koja prethode, za obračun se koristi prosečna zarada u prethodnih 12 meseci, pri čemu se, pored osnovne zarade, u obračun uključuju i deo zarade za radni učinak i uvećanja zarade.

Naime, osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava RFZO (tj. obaveznog zdravstvenog osiguranja), za osiguranike iz člana 72. tačka 1) Novog ZZO, gde spadaju:

1) lica u radnom odnosu u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine, kao lica u radnom odnosu kod fizičkih lica (dalje: zaposleni);

2) civilna lica na službi u Vojsci Srbije, jedinicama Vojske Srbije i ustanovama Vojske Srbije;

3) izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade;

4) lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove van prostorija poslodavca;

5) lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove kućnog pomoćnog osoblja;

6) državljani R.Srbije koji su na teritoriji R.Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava ili su zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

7) zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurani po propisima te države ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Pri tom, zaradu, u navedenom smislu, čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:

1) osnovna zarada zaposlenog;

2) deo zarade za radni učinak;

3) uvećana zarada.

Za sve vreme isplate naknade zarade iz sredstava RFZO, za osiguranika koji ima prethodno osiguranje, osnov za naknadu utvrđuje se u skladu sa iznad navedenim.

Za osiguranika koji ne ispunjava uslov u pogledu prethodnog osiguranja u momentu početka korišćenja prava na naknadu zarade iz sredstava RFZO, osnov za naknadu zarade utvrđuje se u skladu sa gore navedenim od momenta ispunjenja uslova u pogledu prethodnog osiguranja, kao i ostvarivanja zarade.

Kao i do sada, osnov za obračun naknade zarade za osiguranike zaposlene, koju isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, utvrđuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje rad.

 

Pored navedenog, od 11.4.2019. god. overa isprava o osiguranju koja je vršena na osnovu započete uplate dospelih, a neplaćenih doprinosa i kontinuiranog izmirivanja doprinosa do dana 11.4.2019. god., vrši se pod uslovom da je obveznik doprinosa nastavio sa kontinuiranim izmirivanjem doprinosa, bez mogućnosti da ponovo započne sa izmirivanjem zaostalih doprinosa u skladu sa članom 126. Novog ZZO.

Osigurana lica, za koja do dana 11.4.2019. god., nije izvršena zamena isprave o osiguranju karticom zdravstvenog osiguranja, prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja do zamene koriste na osnovu isprave o osiguranju izdate i overene po propisima koji su važili do 11.4.2019. god., a najkasnije do 31.12.2020. god.

 

PAŽNJA!

Novim ZZO su propisane i nove novčane kazne za lica koja su dužna da u skladu sa njim postupaju (npr. za poslodavce i do 1.000.000 din.), o čemu ćemo više pisati u narednim izdanjima naših stručnih časopisa: „Računovodstvo i porezi“ i „Sve inspekcije na dlanu“. U ovom drugom ćemo pisati i o ostalim bitnijim odredbama.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.