Od 16.3.2024. god. na snazi Uredba o pravu na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva

18.03.2024

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o socijalnom preduzetništvu („Službeni glasnik RS“, br. 14/22) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je novu Uredbu o uslovima, kriterijumima i postupku za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva („Sl. glasnik RS“, br. 18/24 od 8.3.2024. god.), koja stupa na snagu 16. marta 2024. god.

Na ovu temu pišemo u broju 222/2 našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“, koji će godišnjim pretplatnicima na isti biti dostupan za preuzimanje od ponedeljka – 18.3.2024. god.

 

PODSEĆAMO:

Članom 18. Zakona o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, br. 14/22 – u daljem tekstu: Zakon o SP) utvrđena je aktivna podrška subjektima socijalnog preduzetništva.

Kako propisuje ovaj član, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave podržavaju osnivanje i poslovanje subjekata socijalnog preduzetništva, kroz sprovođenje mera javnih politika, koje se planiraju u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem.

Aktivna podrška subjektima socijalnog preduzetništva se obezbeđuje sprovođenjem mera i aktivnosti usmerenih na podršku zapošljavanju i unapređenju poslovanja subjekata socijalnog preduzetništva, definisanih dokumentima javnih politika i akcionih planova zapošljavanja donetih na republičkom nivou i nivou lokalnih vlasti, finansiranjem projekata u oblasti socijalnog preduzetništva, edukacijom o socijalnom preduzetništvu, promocijom socijalnog preduzetništva, razvojem finansijskih instrumenata za subjekte socijalnog preduzetništva i drugim merama i aktivnostima.

 

Sredstva za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva i za podršku radnoj integraciji pripadnika društveno osetljivih grupa, obezbeđuju se iz:

1) sredstava budžeta R.Srbije namenjenih za finansiranje socijalnog preduzetništva, socijalne zaštite, sredstva za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje realizuje organizacija nadležna za poslove zapošljavanja;

2) sredstava utvrđenih budžetom autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;

3) poklona i donacija;

4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva iznad navedena pod br. 1) i 2) mogu biti dodeljena subjektu socijalnog preduzetništva pod uslovom da subjekt posluje, odnosno da je aktivan najmanje godinu dana.

Vlada RS, na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, bliže uređuje način dodele ovih sredstava - navedenih pod br. 1) i 2), uslove, kriterijume i postupak za ostvarivanje prava na dodelu sredstava za podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.