rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Sep. 23
  • 11:53

Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“

17.08.2020

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 8. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05–ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12–US, 72/12, 7/14–US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ („Sl. glasnik RS“, br. 107/20 od 14.8.2020. god. – u daljem tekstu: Uredba), koja je stupila na snagu 15. avgusta 2020. god.

Ovom uredbom uređuju se cilj, uslovi i način sprovođenja, praćenje sprovođenja, izvršioci, trajanje i sredstva za realizaciju Programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ (u daljem tekstu: Program).

Program se sprovodi s ciljem osposobljavanja za samostalan rad 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, bez radnog iskustva, koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, upućivanjem javnog poziva za uključivanje u Program.

Prioritet za uključivanje u Program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja (opština).

 

Nacionalna služba za zapošljavanje u javnom pozivu bliže određuje uslove i kriterijume za uključivanje u Program nezaposlenih lica (u daljem tekstu: korisnik Programa) i poslodavaca.

 

Prema članu 4. Uredbe, korisniku Programa sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 20.000 dinara, a korisniku Programa sa visokim obrazovanjem u iznosu od 24.000 dinara, u trajanju od devet meseci.

Korisnik Programa ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

 

NAPOMENA:

Tekst Uredbe nalazi se na našim elektronskim priručnicima, CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i u njihovim Internet verzijama, a na tu temu pišemo i u web izdanju br. 179/2 našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.