rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Sep. 26
  • 04:02

Stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

12.02.2020

Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama sadržani su pre svega u potrebi da se usaglase odredbe Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 - dr. zakon) (u daljem tekstu: Zakon) sa propisima Evropske unije, kao i potreba da se redefinišu određene norme, radi njihove jednostavnije primene u praksi.

Ono što je posebno važno, a do sada nije postojalo, su profesionalni nazivi:

- „licencirani prostorni planer”;

- „licencirani arhitekta urbanista”;

- „licencirani arhitekta”, odnosno „licencirani inženjer”,

koji se uvode radi usklađivanja sa Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija, jer ovi profesionalni nazivi daju licu ovlašćenje za obavljanje regulisane profesije (znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljilo sve propisane i potrebne formalne i stručne uslove).

Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji stupaju na snagu 12. februara 2020. godine, osim odredaba u vezi načela za uređenje i korišćenje prostora, koje stupaju na snagu 1. juna 2020. godine i odredaba u vezi Centralnog registra planskih dokumenata, u delu koji se odnosi na priznavanje profesionalnih kvalifikacija u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja za strana lica državljane potpisnica EEP, koje stupaju na snagu od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, vrši ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva preko urbanističkog i građevinskog inspektora. Sve novosti u vezi ovog Zakona i građevinske inspekcije, kao i drugih inspekcija, možete pročitati u našem časopisu „Sve inspekcije na dlanu“.


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.