Zaključak Vlade RS o merama u vezi sa vatrenim oružjem i vršnjačkim nasiljem

05.05.2023

Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-dr.zak. i 47/18) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade, 4.5.2023. god., Vlada RS donela je Zaključak br. 56-3807/2023, kojim se nalaže sledećih 10 mera:

 

1. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da preduzme sve mere iz svoje nadležnosti s ciljem da se obezbedi moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja (odobrenja za nabavku oružja, oružnih listova i dr.), na dve godine.

2. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od tri meseca izvrši reviziju svih izdatih dozvola za držanje oružja.

3. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od šest meseci izvrši kontrolu kako lica koja imaju dozvole da drže oružje, a posebno kontrolu da li su ispunjeni zakonski uslovi za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja, da li se oružje čuva odvojeno od municije i da li je na adekvatan način sprečen pristup oružju i municiji maloletnicima i drugim neovlašćenim licima.

4. Nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova da u roku od tri meseca izvrši kontrolu rada svih streljana i da, u saradnji sa Ministarstvom pravde, u roku od mesec dana pripremi propise o uslovima i načinu korišćenja streljana, uključujući zabranu pristupa maloletnim licima.

5. Nalaže se Ministarstvu pravde da u okviru postojeće Radne grupe za izmenu Krivičnog zakonika pripremi izmene zakona kojima bi se propisala krivičnopravna odgovornost za lica koja omoguće maloletnim i drugim neovlašćenim licima da dođu u posed vatrenog oružja i koja maloletna i druga neovlašćena lica obučavaju da rukuju vatrenim oružjem.

6. Nalaže se Ministarstvu pravde da u okviru postojeće Radne grupe za izmenu Krivičnog zakonika razmotri mogućnost izmena Krivičnog zakonika kako bi se starosna granica za krivičnopravnu odgovornost maloletnih lica snizila sa 14 na 12 godina, uz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda.

7. Nalaže se Ministarstvu pravde i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija da u saradnji, u roku od mesec dana, razmotre mogućnost pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet i druge elektronske platforme kao i društvene mreže, u pogledu zabrane programskih sadržaja kojim se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, emitovanje scena brutalnog nasilja i drugih sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika.

8. Nalaže se Ministarstvu prosvete i Ministarstvu zdravlja da u saradnji, u roku od mesec dana, pripreme propise kojima će se omogućiti uvođenje obaveznih testova za narkotike u srednjim školama i u osnovnim školama za učenike sedmog i osmog razreda.

9. Vlada će u roku od deset dana formirati Savet za sprečavanje vršnjačkog nasilja koji će, između ostalog, obezbediti organizovanje mobilnih timova za vršnjačko nasilje kroz protokole između centara za socijalni rad i drugih službi (obrazovne i zdravstvene ustanove, policija), koji bi hitno reagovali na slučajeve vršnjačkog nasilja i u konsultacijama sa sindikatima prosvetnih radnika i udruženjima roditelja učenika razmotriti celishodnost donošenja mere zabrane upotrebe mobilnih telefona u školama.

10. Vlada će u roku od deset dana formirati Radnu grupu za bezbednost dece na internetu, koja će razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima (DARK NET i slično) koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.