14.11.2023. god. - krajnji rok za uplatu akontacije poreza na imovinu za IV kvartal

26.01.2024

Podsećamo, 14. novembar 2023. god. je krajnji rok za uplatu akontacije poreza na imovinu za IV tromesečje 2023. god.

Ovu obavezu imaju:

- obveznik koji NE vodi poslovne knjige - na osnovu rešenja jedinice lokalne samouprave,

- obveznik koji vodi poslovne knjige (vrši samooporezivanje) - na osnovu utvrđene obaveze poreza za 2023. god.

Pri tom, skrećemo pažnju, na dugovani porez za svako tromesečje i na iznose akontacija koji nisu plaćeni u propisanom roku, od narednog dana od dana dospelosti obračunava se kamata (trenutno iznosi 16,5% na god. nivou).

 

Napominjemo, Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01,..., 57/12-US, 47/13, 68/14-dr.zak., 95/18, 99/18-US, 86/19, 144/20, 118/21 i 138/22 – dalje: Zakon), članom 39, pored ostalog, utvrđeno je sledeće:

Obveznik koji ne vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem, srazmernom broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda (840-713121-843-57).

Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik iz stava 1. ovog člana porez plaća akontaciono – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Pozitivnu razliku između poreza utvrđenog rešenjem nadležnog poreskog organa i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

Ako je obveznik akontaciono platio više poreza nego što je bio dužan da plati prema obavezi utvrđenoj rešenjem, više plaćeni porez uračunava se za namirenje dospelog neizmirenog poreza na imovinu za druge nepokretnosti, ili poreza za naredno tromesečje, ili se obvezniku vraća na njegov zahtev.

 

Takođe, napominjemo, članom 39v Zakona, pored ostalog, utvrđeno je sledeće:

Obveznik koji vodi poslovne knjige porez na imovinu plaća tromesečno, u iznosu koji je srazmeran broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu, replica orologi di lusso u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda (840-713122-843-64).

Do utvrđivanja poreza za poresku godinu, ovaj obveznik porez na imovinu plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine; a pozitivnu razliku između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za prvo tromesečje, dužan je da plati do 31. marta poreske godine.

Ako je iznos utvrđenog poreza na imovinu koji se plaća za prvo tromesečje poreske godine, manji od akontaciono plaćenog poreza za to tromesečje, ovaj obveznik poresku obavezu za drugo tromesečje umanjuje za iznos više plaćenog poreza za prvo tromesečje te godine.

Porez na imovinu obveznik koji vodi poslovne knjige može platiti u manjem broju rata od zakonom propisanih, uključujući plaćanje utvrđenog poreza odjednom, do dospelosti poreske obaveze za svako tromesečje.

 

Detaljno na ovu temu pisali smo u novembarskom broju časopisa „Računovodstvo i porezi“ (br. 218.). Saznajte više o ovom časopisu.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.