5. avgusta stupila na snagu Uredba o Programu podsticanja razvoja ženskog preduzetništva za 2023. god. kroz finansijsku podršku

08.08.2023

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 138/22) i čl. 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55 / 05, … 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 65/23 (od 4.8.2023. god.), a stupila je na snagu 5. avgusta 2023. god.

 

Predmet Programa

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 138/22), član 8, u okviru Razdela 21Ministarstvo privrede, Glava 21.0, Program 1509Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoju preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.915.000.000,00 RSD, namenjena za sprovođenje projekta Podrška razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa, 600.000.000,00 RSD, namenjeno je za sprovođenje Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini (u daljem tekstu: Program).

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis pomoć.

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ovog programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva – subvenciju, koja su, kao takva, izuzeta od prinudne naplate, shodno članu 48. Zakona o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/02 i 5/03 i „Sl. glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09-dr.zak., 31/11 i 139/14–dr.zak.).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, finansijski okvir, uslovi za dodelu bespovratnih sredstava po Programu, način sprovođenja i praćenje sprovođenja Programa. Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Opšti cilj Programa je podsticanje razvoja preduzetništva i održivog ekonomskog razvoja, a specifični ciljevi programa su:

– podrška preduzetništvu žena;

– povećanje broja privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja.

 

Namena sredstava

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za finansijsku podršku novoosnovanim i postojećim preduzetnicama, kao i mikro i malim privrednim društvima, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre (APR), a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom društvu koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Za sredstva po Programu mogu da konkurišu i podnosioci zahteva koji su registrovani u APR od 1. januara 2021. god. pa nadalje, a čiji su osnivači, prethodno, bili osnivači najviše jednog privrednog subjekta, koji je, pre objavljivanja javnog poziva, brisan iz registra ili je još uvek aktivan, ali je osnivač korisnika preneo svoja osnivačka prava na neko drugo lice, koje nije povezano lice sa njim, pre oglašavanja javnog poziva. Ukoliko ima više osnivača privrednog subjekta koji konkuriše, prethodno navedena odredba se odnosi na sve te osnivače.

 

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu mašina / opreme / alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava…

– tekuće održavanje, adaptaciju poslovnog i / ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 RSD, od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;

– kupovinu poslovnog / proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR do 31.12.2021. god. i na dan 31.12.2022. god. zapošljavaju minimum 5 zaposlenih…;

– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 25% u strukturi ukupnog ulaganja za koja se potražuju sredstva Programa…

Sredstva Programa ne mogu se koristiti za nabavku opreme u svrhu špekulativnih radnji.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti u svrhu obavljanja sledećih delatnosti:

1. trgovinska delatnost, osim delatnosti koje u sebi imaju određeni stepen obrade. (više detalja u vezi sa delatnostima koje imaju u sebi određeni stepen obrade data su u Uputstvu o sprovođenju Programa, koje će biti objavljeno na internet sajtu Ministarstva: www.privreda.gov.rs, Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs i Portalu preduzetništva www.preduzetnistvo.gov.rs sa Programom i ostalom konkursnom dokumentacijom);

2. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

3. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

4. promet nafte i naftnih derivata;

5. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

6. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim;

7. proizvodnja duvana i duvanskih proizvoda.

 

Detaljno o ovom Programu i svim uslovima pisaćemo u našem časopisuRačunovodstvo i porezi“, i to, u dopunskom, WEB izdanju broj 215/2 (koje ćemo objaviti sredinom avgusta).

Takođe, predmetnu Uredbu, možete pronaći na našim elektronskim priručnicima: CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.