rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Sep. 23
 • 10:27

9. juna stupile na snagu pojedine novine u Zakonu o privrednim društvima

26.06.2018

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18 – dalje: Izmene i dopune Zakona) stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 9. juna 2018. god., osim:

1) odredaba čl. 1. do 26, čl. 28. do 78, čl. 81. do 118, čl. 121. do 128, čl. 130. do 149, čl. 152. do 158. i člana 160. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. oktobra 2018. god.;

2) odredaba čl. 129, 150. i 151. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2022. god. (član 161. Izmena i dopuna Zakona).

Danom pristupanja R.Srbije Evropskoj uniji prestaće da se primenjuje odredba člana 287. stav 5. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14–dr.zak. i 5/15) (čl. 159. Izmena i dopuna Zakona).

Postupci prinudne likvidacije koji su započeti pre početka primene Izmena i dopuna Zakona, tj. pre 9.6.2018. god., okončaće se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14–dr.zak. i 5/15).

Postupci prinudnog otkupa akcija započeti kod Centralnog registra pre 9.6.2018. god., okončaće se u skladu sa odredbama čl. 515. do 521. i odredbama člana 523. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11,... i 5/15).

Postupci prava na prodaju akcija u kojima je zahtev za prodaju dostavljen društvu pre 9.6.2018. god., okončaće se u skladu sa odredbama čl. 522. i 523. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14–dr.zak. i 5/15).

Pored ostalog, danom početka primene ovog zakona prestale su da važe odredbe 117 različitih zakona i drugih propisa, u delu u kom je bila ustanovljena obaveza upotrebe pečata u poslovanju društava i preduzetnika.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag