Dopunjen Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

24.07.2023

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 9, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41, člana 45, člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 60/23 od 21.7.2023. god.), koji je stupio na snagu 22. jula 2023. god.

 

Ovom dopunom je izvršena samo jedna dopuna u Pravilniku o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23), i to, u članu 183. stav 2. tačka 6) ovog Pravilnika, čime je precizirano da obveznik PDV poljoprivredniku izdaje dokument za obračun PDV nadoknade (Priznanicu), koja, pored ostalog, naročito sadrži i vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, bez PDV nadoknade.

 

Imajući u vidu navedenu dopunu, član 183. Pravilnika o PDV sada glasi:

„Obveznik PDV izdaje poljoprivredniku dokument za obračun PDV nadoknade (priznanica) u smislu člana 34. stav 3. Zakona.

Priznanica iz stava 1. ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:

1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV – izdavaoca priznanice;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice;

3) ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara, odnosno vrstu i obim usluga;

5) datum prometa dobara, odnosno usluga;

6) vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, bez PDV nadoknade;

7) iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku.

 

Podsećamo, prema članu 34. stav 3. Zakona o PDV, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.