rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

 • Jul. 24
 • 05:25

Iz Tarife RAT, počev od 1.1.2019. god, brisane takse u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, a nadležnost za ove poslove preuzela NBS

06.02.2019

Podsećamo, već smo ranije objavili da je, u „Sl. glasniku RS“, br. 95/18 (od 8.12.2018. god.), pored ostalog, objavljen je i Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je stupio na snagu 1.1.2019. god.

(Inače, prečišćeni tekst Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr.zak, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12-UI, 93/12, 47/13, 65/13-dr.zak, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16-UI, 61/17-UI, 113/17, 3/18-ispr. i 95/18) nalazi se na našim elektronskim priručnicima: CD za Računovođe, CD za Poslodavce i CD Komentari poreza.)

Napominjemo, u Tarifi RAT, poslednjom izmenom ovog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/18), počev od 1.1.2019. god., brisan je Tarifni broj 223v – radi se o taksama koje su se plaćale kod podnošenja zahteva u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, i to:

- za zahtev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova – plaćala se taksa u iznosu od 1.240 din.,

- za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova - 14.990 din.,

- za prijavljivanje polaganja ispita za sticanje dozvole za obavljanje menjačkih poslova - 620 din.,

- za izdavanje certifikata o završenoj obuci za obavljanje menjačkih poslova - 9.980 din.,

- za izdavanje potvrda, odnosno uverenja u vezi obavljanja menjačkih poslova - 1.240 din.,

- za izvod iz registra ovlašćenih menjača, sa podacima iz registra - 1.240 din.,

- za izdavanje kopije i prepisa akata u vezi sa menjačkim poslovima koje donosi Poreska uprava - 1.240 din.

VAŽNO!

S druge strane, u skladu sa ranijim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 30/18) – o čemu smo ranije pisali u našim izdanjima, Narodna banka Srbije je od 1. januara 2019. god. preuzela nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja certifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova, kao i drugih poslova koji su, prema ZPPPA, do navedenog datuma bili u nadležnosti Ministarstva finansija – Poreske uprave.

U skladu sa navedenim, NBS od 1.1.2019. god. za navedene poslove primenjuje svoju postojeću tarifu koja je utvrđena Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj NBS naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13, 80/13, 17/14, 27/14, 62/14, 125/14, 51/15, 61/15, 71/15, 78/15, 29/16, 54/16, 76/16, 85/16, 24/17, 3/18, 76/18, 86/18 i 96/18 – pogledajte ovu odluku na sajtu NBS – klikom na ovaj link).

PODSEĆAMO:

Menjački poslovi su poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu, u skladu s propisima.

Obavljanje menjačkih poslova regulisano je, pored ostalog, odredbama člana 39. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 84/18 i 86/18) – pogledajte ovu odluku klikom na ovaj link).

Menjačke poslove mogu da obavljaju: banke, rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (javni poštanski operator) i rezidenti – pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova.

Kao što smo iznad naveli, sada Ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, kao i Certifikate za obavljanje menjačkih izdaje Narodna banka Srbije.

 

 • Kontakt podaci
 • Rezon Media Grup
 • Loznička 2, 11000 Beograd
 • +381 11 244 34 01
 • +381 11 244 91 46
 • info@rezon.rs
 •  
 • Rezon Bulgaria
 • Rezon Romania

Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.