rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Dec. 03
  • 08:49

Nova Uredba o elementima godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i delatnosti od opšteg interesa za 2021. godinu

20.10.2020

Na osnovu člana 60. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05–ispr.ka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada RS donela je novu Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021–2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa („Sl. glasnik RS“, br. 124/20 od 16.10.2020. god.), koja stupa na snagu 24. oktobra 2020. god.

Ovom uredbom bliže se utvrđuju elementi godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021–2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa.

Navedeni elementi dati su u Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2021–2023. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, koje su odštampane uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz navedene Smernice odštampani su i Prilozi 1–15, koji čine njihov sastavni deo, a to su:

- Prilog 1 - Bilans stanja na dan 31.12.2020.godine

- Prilog 1a - Bilans uspeha za period 01.01-31.12.2020 godine

- Prilog 1b - Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2020 godine

- Prilog 2 - Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

- Prilog 3 - Bilans stanja na dan 31.12.2021. godine

- Prilog 3a - Bilans uspeha za period 01.01-31.12.2021 godine

- Prilog 3b - Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021 godine

- Prilog 4 - Subvencije i ostali prihodi iz budžeta

- Prilog 5 - Troškovi zaposlenih

- Prilog 6 - Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2020. godine

- Prilog 7 - Kvalifikaciona struktura; Starosna struktura; Struktura po polu; struktura po vremenu u radnom odnosu

- Prilog 8 - Dinamika zapošljavanja

- Prilog 9 - Isplaćena masa zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020.godinu*- Bruto 1; Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu - Bruto 1;Planirana masa za zarade uvećane za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021-. godinu - Bruto 2

- Prilog 9a - Raspon isplaćenih i planiranih zarada

- Prilog 10 - Naknade Nadzornog odbora / Skupštine

- Prilog 11- Naknade Komisije za reviziju

- Prilog 12 - Kreditna zaduženost

- Prilog 13 - Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga

- Prilog 14 - Plan investicija

- Prilog 15 - Sredstva za posebne namene.

 

Ova Uredba se nalazi na našim elektronskim priručnicima CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce, kao i na CD-u za budžetske korisnike.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.