Novine u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom u primeni od 1. avgusta 2023.g.

28.07.2023

U „Sl. glasniku RS“, br. 62/23 (od 27.7.2023. god.), pored ostalog, objavljeni su:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji;

- Zakon o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata;

- Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici;

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o železnici;

- Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema;

- Zakon o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti;

- Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banca Intesa AD Beograd za potrebe finansiranja projekta izgradnja saobraćajnice Ruma–Šabac–Loznica;

- Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Banca Intesa a.d. Beograd po osnovu zaduženja Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd;

- Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac–Golubac (Dunavska magistrala);

- Zakon o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

 

Dakle, među objavljenim aktima, nalazi se i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Podsećamo, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21–US, 51/21–US, 53/21–US, 66/21 i 130/21 - u daljem tekstu: Zakon) zasnovan je na pravu i dužnosti roditelja da podižu i vaspitavaju decu, pravu deteta na uslove života koji mu omogućavaju pravilan razvoj i obavezi države da podrži dobrobit porodice, deteta i budućih generacija, a primenjuje se od 1. jula 2018. god.

Razlozi za donošenje poslednjih izmena i dopuna ovog Zakona proizlaze iz analize njegove dosadašnje primene u praksi, i potrebe izmena i dopuna postojećih rešenja u njegovim odredbama u cilju  unapređenja istog, kao i usklađivanja sa Odlukom Ustavnog suda za koju je bila utvrđena odložena primena. Takođe, razmatrani su i predlozi i sugestije građana i udruženja koja se bave porodicom i decom koje je do sada primilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, a koji se odnose na unapređenje Zakona. Po razmatranju svih predloženih rešenja i njihovih ekonomskih efekata pristupilo se izmenama i dopunama zakonskih odredaba, a u okviru raspoloživih budžetskih mogućnosti kako bi se dodatno poboljšao materijalni položaj porodica sa decom.

 

Na primer, dopunom člana 11. Zakona, uvedeno je novo pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade, odnosno naknadu plate OCA deteta, ako je majka deteta lice koje samostalno obavlja delatnost ili kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Na ovaj način omogućeno je da otac deteta koji je u radnom odnosu, posle navršena tri meseca života deteta, koristi odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za to vreme, u dogovoru sa majkom deteta koja je lice koje samostalno obalja delatnost ili kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema Zakonu o porezu na dohodak građana.

Ukoliko roditelji imaju bolesno dete, majka i otac deteta mogu se dogovoriti da li će majka deteta koristiti ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ili će otac koji je u radnom odnosu koristiti odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade za to vreme.

To znači da će otac deteta koji je u radnom odnosu, posle navršena tri meseca života deteta, u dogovoru sa majkom deteta moći da koristi odsustvo sa rada radi nege deteta, a ukoliko je dete bolesno i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, kao i do sada kada je majka deteta u radnom odnosu, u skladu sa odredbama Zakona o radu, a ubuduće u skladu sa odredbama ovog zakona, kada je majka deteta lice koje samostalno obavlja delatnost ili kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema Zakonu o porezu na dohodak građana.

 

Postupci za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, kao i prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta koji su započeti pre početka primene ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta za prvo i drugo dete rođeno pre stupanja na snagu ovog zakona, ostvarivaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme otpočinjanja ostvarivanja prava.

Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, za decu rođenu pre stupanja na snagu ovog zakona, ostvarivaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme otpočinjanja ostvarivanja prava.

Isplate po rešenjima donetim pre početka primene ovog zakona, kao i u postupcima iz st. 1. i 2. ovog člana koji su rešeni u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona vršiće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Napominjemo:

detaljno objašnjenje o svim novinama u ovom zakonu objavićemo u našim stručnim mesečnim izanjima.


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.