• Jun. 17
  • 01:35

Odluka Vlade o primeni PKU za delatnost putne privrede RS i na poslodavce koji nisu potpisnici kolektivnog ugovora

07.06.2021

Na osnovu člana 257. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-auten.tumač.) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Odluku 05 br. 11-5207/2021-1, objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 56/21 od 4.6.2021. god., koja stupa na snagu 12. juna 2021. god.

Ovom odlukom utvrđeno je da se Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 14/18, 46/18 i 17/21) primenjuje i na poslodavce koji nisu članovi udruženja poslodavaca – učesnika kolektivnog ugovora, a koji obavljaju pretežnu delatnost u oblasti putne privrede (šifra delatnosti: 42.11), osim na javna preduzeća čiji je osnivač R.Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

 

Prečišćeni tekst Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost putne privrede Republike Srbije nalazi se i na našim elektronskim priručnicima CD-u za Računovođe i CD-u za Poslodavce.

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.