Odluka o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti

27.03.2023

Na osnovu člana 39. st. 12. i 14. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18, 140/20 i 59/22) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Odluku o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 23/23 od 24.3.2023. god.), koja je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 24. marta 2023. god.

Ovom odlukom se odobrava otkup pre roka dospeća i poništenje dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-4800/2022 od 16. juna 2022. god. („Sl. glasnik RS“, br. 67/22), (ISIN: broj RSMFRSD13667), u nominalnom iznosu od 350.000.000 evra, dana 31. marta 2023. god.

Pri tom, nalaže se Ministarstvu finansija – Upravi za javni dug, da u ime Republike Srbije, pre roka dospeća, izvrši otkup pomenutih državnih hartija od vrednosti u celosti.

Poništenje predmentnih državnih hartija od vrednosti u celosti vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd na osnovu Odluke o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 23/23).

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.