Odluka o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti

27.03.2023

Na osnovu člana 39. st. 12. i 14. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18, 140/20 i 59/22) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispr., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr.zak.), Vlada RS donela je Odluku o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 23/23 od 24.3.2023. god.), koja je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 24. marta 2023. god.

Ovom odlukom se odobrava otkup pre roka dospeća i poništenje dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u skladu sa Odlukom o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti 05 broj 424-4800/2022 od 16. juna 2022. god. („Sl. glasnik RS“, br. 67/22), (ISIN: broj RSMFRSD13667), u nominalnom iznosu od 350.000.000 evra, dana 31. marta 2023. god.

Pri tom, nalaže se Ministarstvu finansija – Upravi za javni dug, da u ime Republike Srbije, pre roka dospeća, izvrši otkup pomenutih državnih hartija od vrednosti u celosti.

Poništenje predmentnih državnih hartija od vrednosti u celosti vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd na osnovu Odluke o otkupu pre roka dospeća i poništenju državnih hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 23/23).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2023. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.