rezon media grup srbija

stručne publikacije

 

  • Jul. 12
  • 13:06

Poreske obaveze ugostitelja - počev od 1. jula 2019. god.

16.07.2019

 PODSEĆAMO:

Kao što smo pisali u našim izdanjima, počev od 1. jula 2019. god. proširen je predmet oporezivanja porezom na dohodak građana, tako da je od tada članom 81. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01,... 112/15, 113/17 i 95/18 - dalje: Zakon), propisano da se ostalim prihodima (na koje se plaća predmetni porez) smatraju: prihodi koje obveznik ostvari davanjem u zakup opreme, transportnih sredstava i drugih pokretnih stvari, dobici od igara na sreću, prihodi od osiguranja lica, prihodi sportista i sportskih stručnjaka, prihodi po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo i drugi prihodi, osim onih koji su posebno izuzeti ovim zakonom.

Dakle, počev od 1. jula 2019. god., po rešenju nadležnog poreskog organa utvrđuje se i plaća, pored ostalog, i porez na prihod po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga u skladu sa zakonima kojima se uređuju turizam i ugostiteljstvo.

______________________________________

PAŽNJA!

S tim u vezi, podsećamo da smo u više naših izdanja već pisali o tome da su novi Zakon o turizmu i Zakon o ugostiteljstvu (objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 17/19), stupili na snagu 22.3.2019. god., osim odredaba koje se primenjuju od 1. jula 2019. god., i to:

- odredbe čl. 30–36. Zakona o ugostiteljstvu – koji se odnose na ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, i

- odredbe čl. 72. st. 1. Zakona o ugostiteljstvu – koji se odnosi na obavezu davaoca smeštaja da mesečno uplaćuje u budžet JLS sredstva od naplaćene boravišne takse.

_______________________________________

 Ukazujemo da je, u smislu Zakona o ugostiteljstvu, tim zakonom preciziriano, tj. definisano značenje pojedinih izraza, a pored ostalog i sledeće:

- seosko turističko domaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka ili samo usluge smeštaja, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa;

- ugostiteljski objekat u domaćoj radinosti je objekat u kojem se pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka ili samo usluge smeštaja u objektima vrste: kuća, apartman i soba.

 

Objavljen je i Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/19), koji je u primeni od 1. jula 2019. god.

 

Podsećamo, u broju 164. našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“ (maj 2019.g.), pisali smo o Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 38/18 i 20/19), kojim su propisani obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza, odnosno poreza i doprinosa za navedene vrste prihoda. Ovi obrasci su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo, a među njima je i novopropisani Obrazac PPDG-4R – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga u primeni od 1.5.2019. god.

Uz poresku prijavu PPDG-4R podnosi se prilog sa podacima o ugostiteljskom objektu – na Obrascu Prilog 1, koji je sastavni deo te prijave i koji je, takođe, odštampan Pravilnik i čini njegov sastavni deo. (Pomenuti Pravilnik, kao i nove obrasce – PPDG-4R i Prilog 1 pogledajte u broju 164. pomenutog časopisa, na str. 51-52.)

 

Podsećamo da su lica koja su na dan 16.12.2018. god., kao i lica koja su nakon tog datuma, a pre 1. jula 2019. god. PRUŽALA ugostiteljske usluge u skladu sa zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam, bila dužna da u periodu počev od 1. maja 2019. god. pa zaključno sa 30. junom 2019. god. podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu.

 

Napominjemo:

Detaljno na ovu temu pisali smo u ranijim brojevima našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“ (pogledajte više o ovom časopisu), a naročito u aktuelnom, najnovijem dvobroju (br. 166/167., jul / avgust 2019. god.).

U okviru ovog teksta videćete da postoje mesečne, kvartalne, godišnje i vanredne obaveze ugostitelja.

U istom tekstu pisali smo i o Pravilniku o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 45/19).

 


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs
Member of Radika Verlag

Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.