rezon media grup srbija

stručne publikacije

Logovanje

  • Apr. 26
  • 23:02

NSZ i lokalne samouprave realizuju programe subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica

07.07.2017

Prednost teže zapošljivim kategorijama

 

Beograd, 3. jul 2017.

 

U cilju povećanja zapošljavanja, a u saradnji sa velikim brojem gradova i opština u celoj Srbiji, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive, koji su pre svega usmereni na zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. Konkursi su raspisani na osnovu potpisanih sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između NSZ i lokalnih samouprava.

Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa lokalnim samoupravama u celoj Srbiji sprovodi programe i mere zapošljavanja i učestvuje u njihovom sufinansiranju. Sve mere su prilagođene potrebama lokalnog tržišta rada. Iz godine u godinu povećava se broj lokalnih samouprava koje se odlučuju za saradnju, a ove godine je Odlukom o sufinansiranju obuhvaćeno 118 gradova i opština, sa kojima su potpisani sporazumi o realizaciji programa samozapošljavanja, otvaranja novih radnih mesta, javnih radova, stručne prakse i sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovane radnike. Za te namene NSZ je opredelila više od 500 miliona dinara, a lokalne samouprave oko 550 miliona.

Očekuje se veliko interesovanje za učešće poslodavaca u programu javnih radova, koji se odnose na sprovođenje aktivnosti od društvenog interesa u oblastima životne sredine, obnavljanje infrastrukture i socijalnih i humanitarnih aktivnosti i već godinama daju izuzetne rezultate, omogućavajući prvenstveno teže zapošljivim kategorijama da se vrate u svet rada i daju svoj doprinos društvu. Mnoge lokalne samouprave od ove godine predvidele su uz postojeće delatnosti i javne radove u oblasti kulture, na kojima će biti angažovane isključivo osobe sa invaliditetom.

Program samozapošljavanja već godinama omogućava osobama koje su zainteresovane da pokrenu sopstveni posao da uđu u preduzetništvo. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u svom mestu i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Veliko je interesovanje i za programe stručne prakse, jer se na taj način nezaposleni osposobljavaju za samostalan rad u struci. Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac čije je sedište ili organizaciona jedinica u kojoj će se realizovati stručna praksa na teritoriji opštine/grada za koji se raspisuje javni poziv i koji pripada: a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%), b) javnom sektoru, i to isključivo za poslove u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, v) kategoriji udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su: mladi do 30 godina - bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status dece bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja. Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

 

Svi javni konkursi, kao i prateća dokumentacija, objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje


Dizajn i izrada sajta Creative Web

2017. Sva prava zadržana. RezonSrbija.rs