Sprovođenje interne revizije KJS na lokalnom nivou

20.12.2023

U broju 218/2 našeg časopisa „Računovodstvo i porezi“ objavili smo prečišćeni tekst Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 99/11, 106/13 i 84/23). Podsećamo, na osnovu člana 82. st. 11. Zakona o budžetskom sistemu, ministar finansija doneo je izmene i dopune ovog Pravilnika, objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 84/23 (od 5.10.2023. god.), koje su na snazi od 13. oktobra 2023. god.

S tim u vezi, tokom decembra meseca, Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija održala je radionice o sprovođenju interne revizije na lokalnom nivou na kojima su učestvovali rukovodioci jedinica za internu reviziju i interni revizori gradova i opština.

Fokus radionica bio je na novim modalitetima uspostavljanja funkcije interne revizije od strane nadležnog direktnog korisnika budžetskih sredstava i specifičnostima primene ovog modaliteta na lokalnom nivou, kao i najvažnijim izmenama i dopunama pomenutog Pravilnika.

Neke od ključnih prednosti propisanih dopuna odnose se na: povećanje obuhvata internom revizijom brojnih malih korisnika javnih sredstava, unapređenje sistemske koordinacije i organizacione racionalizacije resursa na nivou grada i opštine, osiguravanje boljeg kvaliteta u radu i poštovanja standarda interne revizije i poboljšanje položaja internih revizora u organizaciji i olakšavanje međusobne razmene znanja i iskustva.

Usvojene izmene imaju značajan potencijal da unaprede uspostavljanje i sprovođenje funkcije interne revizije, pri čemu je izuzetno važan kontinuitet u umrežavanju i sinergetskom delovanju nosilaca funkcije i poslova interne revizije iz različitih gradova i opština.

 

Podsećamo, interna revizija ustanovljena je članom 82. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10,... 138/22 i 92/23), koji glasi:

Korisnici javnih sredstava uspostavljaju internu reviziju.

Za uspostavljanje i obezbeđenje uslova za adekvatno funkcionisanje interne revizije odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Interna revizija je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, nije deo ni jednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, a u svom radu je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava.

Funkcionalna nezavisnost interne revizije se obezbeđuje samostalnim odlučivanjem o: području revizije na osnovu procene rizika, načinu obavljanja revizije i izveštavanju o obavljenoj reviziji.

Interna revizija na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja organizacijom da li ovi procesi funkcionišu na predviđen način i omogućuju ostvarenje ciljeva organizacije.

Interna revizija pruža savetodavne usluge koje se sastoje od saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

Internu reviziju obavljaju interni revizori.

Interni revizori u vršenju funkcije, primenjuju međunarodne standarde interne revizije, etički kodeks interne revizije i principe objektivnosti, kompetentnosti i integriteta.

Interni revizori su obavezni da čuvaju tajnost službenih i poslovnih podataka.

Rukovodilac iz stava 1. ovog člana do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o funkcionisanju sistema interne revizije.

Ministar propisuje zajedničke kriterijume za organizovanje i standarde i metodološka uputstva za postupanje i izveštavanje interne revizije i bliže uređuje poslove interne revizije u javnom sektoru.“

 

Napominjemo, finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) propisani su članom 81. Zakona o budžetskom sistemu, prema kojem korisnici javnih sredstava uspostavljaju finansijsko upravljanje i kontrolu, koja se sprovodi politikama, procedurama i aktivnostima sa zadatkom da se obezbedi razumno uveravanje da će svoje ciljeve ostvariti kroz:

1) poslovanje u skladu sa propisima, unutrašnjim aktima i ugovorima;

2) realnost i integritet finansijskih i poslovnih izveštaja;

3) ekonomično, efikasno i efektivno korišćenje sredstava;

4) zaštitu sredstava i podataka (informacija).

Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sledeće elemente:

1) kontrolno okruženje;

2) upravljanje rizicima;

3) kontrolne aktivnosti;

4) informisanje i komunikacije;

5) praćenje i procenu sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola organizuje se kao sistem procedura i odgovornosti svih lica u organizaciji.

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može preneti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti. Rukovodilac KJS do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Ministar utvrđuje zajedničke kriterijume, metodologiju i standarde za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.

S tim u vezi, napominjemo, u skladu sa obavezama KJS po pitanju finansijskog upravljanja i kontrole, tim Rezon Media Grup-a vam nudi uslugu izrade elaborata FUK, sa svim zakonski definisanim elementima:

- poslovnim procesima,

- registrima rizika,

- strategijama upravljanja rizicima,

- akcionim planovima,

- principima sprovođenja FUK-a,

- kontrolnim okruženjem i kontrolnim aktivnostima,

kao i prilozima: niz drugih poslovnih dokumenata koji uređuju i usklađuju poslovanje javnog subjekta u okviru strategije FUK-a.

Brzo i stručno ćemo vam pomoći da ispunite ovu zakonsku obavezu, uz najveće standarde interne i eksterne revizije, i to kroz faze:

- detekcije (opisa situacione analize u javnom subjektu na osnovu postojećih dokumenata, pravilnika, akata, opisa poslovnih procesa, upitnika...),

- izrade elaborata na osnovu prikupljenog radnog materijala,

- prezentacije elaborata i edukaciju lica zaduženih za sprovođenje FUK-a.

Saznajte više o ovoj usluzi klikom na ovaj link.

 


Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač.